Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneOgłoszenia > EFS- RPO W K-P 2014-2020 ,,Usługi społeczne- dla każdego!"

Untitled document

img

 

Gmina Świecie otrzymała dofinansowanie projektu pn. "Usługi społeczne- dla każdego!"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.


Celem projektu jest poprawa do 31.03.2020r. funkcjonowania minimum 80% z 346 osób (w tym 264 osoby/ 138 K z 64 rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo- wychowawczej, 22 osoby/ 17 K niesamodzielnych i 30 osób/ 15 K z niepełnosprawnościami i ich rodziny) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ich środowisku lokalnym, zamieszkujących na terenie gminy Świecie przez zindywidualizowane działania ułatwiające tym osobom dostęp do usług społecznych.

W ramach projektu zostanie utworzona również wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego umożliwiająca niepełnosprawnym lub niesamodzielnym mieszkańcom gminy Świecie bezpłatny dostęp do sprzętu, urządzeń zwiększających ich samodzielność oraz sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.584.570,91 zł
Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: 1.457.805,15 zł
Wysokość wkładu własnego wynosi: 126.765,76 zł

 

 

Projekt ,,Usługi społeczne-dla każdego!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008