Czym się różni MOPS od GOPS-u?

Ośrodki pomocy społecznej to placówki samorządowe, które działają w każdej gminie. Nazywane są instytucjami budżetowymi, gdyż swoje wydatki muszą pokryć z przeznaczonych dla nich funduszy. Nie posiadają osobowości prawnej. Powstają za sprawą uchwały rady gminy i to właśnie ona nadaje im statut oraz przekazuje im mienie, którym ośrodek może dysponować. Nadrzędną funkcją Ośrodków Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i nie dysponują wystarczającymi zasobami, aby rozwiązać swoje problemy. 

MOPS a GOPS

Na początku warto wyjaśnić jaka jest różnica pomiędzy MOPS-em a GOPS-em. Tak naprawdę, to jedna instytucja, która występuje pod różnymi nazwami. Wszystko zależy od miejsca, w którym powstaje. Jak wspomniano, Ośrodek Pomocy Społecznej musi znajdować się w każdej gminie. Jeśli powstaje w gminie miejskiej nazywany jest Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Gdy zostaje utworzony w gminie wiejskiej, wówczas nazywa się go Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Rola Ośrodków Pomocy Społecznej

Główną misją Ośrodków Pomocy Społecznej jest poprawa jakości życia mieszkańców konkretnego obszaru i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Pracownik ośrodka powinien doskonale orientować się w sytuacji życiowej swoich podopiecznych. Dzięki temu może kompleksowo wspierać osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wdrożyć rozwiązania pomagające rozwiązać ich problemy. Pracownicy socjalni specjalizują się w szukaniu optymalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoby potrzebujące będą mogły prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Może to być pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych, wskazanie miejsca, w którym potrzebujący wsparcia będzie mógł rozpocząć, na przykład, terapię odwykową. Ośrodki Pomocy Społecznej są uprawnione do przyznawania i wypłacania świadczeń socjalnych. Analizują przy tym powody, dla których mieszkańcy potrzebują finansowego wsparcia i szukają rozwiązań, aby im przeciwdziałać. W ośrodkach mogą być organizowane cykliczne spotkania ze specjalistami, np. radcą prawnym, psychologiem lub pedagogiem. Jeśli placówka dysponuje wolną przestrzenią, może prowadzić, na przykład, zajęcia dedykowane dzieciom. 

Kto sprawuje nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej?

Pracę ośrodków nadzoruje rada gminy oraz burmistrz lub wójt w zależności miejsca, w którym funkcjonuje placówka. Zadaniem burmistrza albo wójta jest, również, powołanie dyrektora, który będzie kierował ośrodkiem. To właśnie dyrektor reprezentuje swoją placówkę na zewnątrz, przydziela swoim pracownikom konkretne zadania zgodne z ich kwalifikacjami, ustala zakres podejmowanych działań i organizuje pracę całej placówki. Sprawuje nadzór nad pracownikami i sprawdza czy odpowiednio wypełniają powierzone im obowiązki. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje. Kontroluje także obszar, za który ośrodek jest odpowiedzialny, gdyż związane to jest z wypłatą świadczeń socjalnych. 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *